Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor online bestellingen.

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Artikel 2 - Het aanbod

Artikel 3 - De overeenkomst

Artikel 4  - Retourneren

Artikel 5 -  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 7 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Nakoming en extra garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 14 -  Overmacht

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 17 - Auteursrecht / Copyright

 

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op online inkoop merken en collecties van uitsluitend Ajnemra Online Winkel.

 2. Exclusieve handgemaakte artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Hiervoor is een ruiling of tegoedbon in overleg van toepassing.

 3. Voor artikelen die zijn gekocht in de winkel is de algemene Nederlandse wetgeving van toepassing. 

 

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om

een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de

ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave

van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of

kennelijke fouten in het aanbod binden Ajnemra Online Winkel niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten

en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ajnemra Online Winkel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ajnemra Online Winkel is bevestigd,

kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ajnemra Online Winkel passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht

van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan

betalen, zal Ajnemra Online Winkel passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. Ajnemra Online Winkel kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument

aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van

belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ajnemra Online Winkel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan  een bestelling of aanvraag geweigerd worden.

 1. Ajnemra Online Winkel zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan

de consument meesturen.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op

de eerste levering.

 

Artikel 4 – Retourneren

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een product

gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. Ajnemra Online Winkel mag de consument vragen naar de reden van retourneren, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf

door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van

digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen ontbinden.

Ajnemra Online Winkel mag de consument vragen naar de reden van retourneren, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële

drager is geleverd bij niet informeren over retourrecht.

 

Artikel 5 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de

aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij

is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een

winkel zou mogen doen.

 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het

gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid

1.

 

Artikel 6 - Uitoefening van het retourrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn retourrecht, meldt hij dit binnen de

bedenktermijn door middel van het retourformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde

melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een

gemachtigde van) Ajnemra Online Winkel. Dit hoeft niet als Ajnemra Online Winkel heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ajnemra Online Winkel

verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht ligt bij de consument.

 2. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als

Ajnemra Online Winkel niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de

Ajnemra Online Winkel aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor

terugzending niet te dragen.

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn retourrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van Ajnemra Online Winkel bij retouren.

 1. Als Ajnemra Online Winkel de melding van retour door de consument op elektronische wijze

mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 1. Ajnemra Online Winkel gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument

heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is

kosteloos voor de consument.

 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft Ajnemra Online Winkel de bijkomende kosten voor de

duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting retourrecht

Ajnemra Online Winkel kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het retourrecht wanneer de producten gebruikt zijn door de consument. Dit is mogelijk om te achterhalen tijdens de retour-product onderzoek. Bij iedere vorm van bewijs door aanwezige vlekken, beschadigingen en overige gebruikssporen zal het retourbeleid uitzonderlijk afhandelt worden. Hierover zal Ajnemra Online Winkel contact opnemen met de consument.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg

van veranderingen in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan Ajnemra Online Winkel producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer

geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan

schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het

aanbod vermeld.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Ajnemra Online Winkel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor

ander dan normaal gebruik.

 1. Een door Ajnemra Online Winkel diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra

garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond

van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is

tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 1. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Ajnemra Online Winkel, diens

toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of

vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is

tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Ajnemra Online Winkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling

van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ajnemra Online Winkel kenbaar

heeft gemaakt.

 1. Met inachtneming zoal in algemene voorwaarden is vermeld, zal Ajnemra Online Winkel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 2. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ajnemra Online Winkel het bedrag dat de consument

betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ajnemra Online Winkel tot

het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Ajnemra Online Winkel bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, geldt een voorafbetalingsregeling bij alle bestelling op Ajnemra Online Winkel. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, is er een termijnbetaling van 14 dagen van toepassing op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene

voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer

vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de

uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan Ajnemra Online Winkel te melden.

 1. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat

hij door Ajnemra Online Winkel is gewezen op de te late betaling en Ajnemra Online Winkel de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te

voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog

verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ajnemra Online Winkel gerechtigd de

door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Ajnemra Online Winkel beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de

consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden

ingediend bij Ajnemra Online Winkel.

 1. Bij Ajnemra Online Winkel ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar

langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ajnemra Online Winkel binnen de termijn van 14 dagen

geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een

meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Een klacht over een product, dienst of de service van de Ajnemra Online Winkel kan eveneens

worden ingediend via een klachtenformulier.

 1. De consument dient Ajnemra Online Winkel in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht

in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor

de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Ajnemra Online Winkel en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Geschillen tussen de consument en Ajnemra Online Winkel over de totstandkoming of uitvoering

van overeenkomsten met betrekking tot door deze Ajnemra Online Winkel te leveren of geleverde

producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de

consument als Ajnemra Online Winkel worden voorgelegd aan de Geschillencommissie

Den Haag.

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien

de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Ajnemra Online Winkel heeft voorgelegd.

 1. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de

datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een

andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden

gemaakt.

 1. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Ajnemra Online Winkel aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan Ajnemra Online Winkel.

 2. Wanneer Ajnemra Online Winkel een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de

consument binnen vijf weken na een daartoe door Ajnemra Online Winkel schriftelijk gedaan

verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten

behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Ajnemra Online Winkel de keuze van de

consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Ajnemra Online Winkel gerechtigd het

geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 15 - Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ajnemra Online Winkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ajnemra Online Winkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ajnemra Online Winkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 17 - Auteursrecht / Copyright

1.Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.